REGULAMIN SERWISU LIVECITY.PL


WSTĘPNIAK

Zasady są proste - serwis jest niekomercyjny i całkowicie darmowy, zarówno jeśli chodzi o dodawanie, edycję, jak i usuwanie wprowadzonych przez Użytkownika Danych. Żadnych wałków. Danymi Użytkowników nie handluję, na podane konta e-mail nie spamuję. Serwis bez gwiazdek i niedomówień. A jak ktoś chce poznać nudne szczegóły to zapraszam do lektury :)


I. PREAMBUŁA

Poniższy Regulamin określa warunki funkcjonowania, udostępniania i korzystania z Serwisów LiveCity.pl, a także wszelkich Usług na nim udostępnionych. Każda osoba w momencie rozpoczęcia korzystania z Serwisu jest zobowiązana do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień tego Regulaminu. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje podanych w Regulaminie warunków powinien zaprzestać użytkowania Serwisu. Regulamin powstał w oparciu o przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

II. DEFINICJE

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

 • Serwis (Portal) - zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna stworzona i udostępniona przez Właściciela w sieci Internet, umożliwiającą korzystanie z Usługi polegającej na udostępnieniu Danych opracowanych przez Właściciela i Użytkowników, a także innych zasobów sieci Internet oraz umożliwieniu ich wprowadzania, dostępna pod adresem domenowym: livecity.pl
 • Regulamin - niniejszy dokument określający funkcjonowanie oraz zasady korzystania z Serwisu jak też prawa i obowiązki Gości, Użytkowników oraz Administratora.
 • Właściciel - Robert Osowski.
 • Administrator - osoba świadcząca z upoważnienia Właściciela Usługi udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników i Gości Serwisu oraz prowadząca wsparcie techniczne dla Gości i Użytkowników.
 • Gość - osoba niezarejestrowana, która może przeglądać ogólnie dostępne zasoby Serwisu bez dokonania Rejestracji.
 • Użytkownik - każdy podmiot - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 18 lat, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu, dokonała zakończonego sukcesem procesu Rejestracji w Serwisie.
 • Rejestracja - proces polegający na przekazaniu do Serwisu wymaganych Danych za pomocą Formularza rejestracyjnego. Na podany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej Użytkownik otrzyma od Administratora e-mail z linkiem aktywacyjnym potwierdzającym dokonanie Rejestracji. Dopiero kliknięcie w link zakończy pomyślnie proces Rejestracji skutkujący utworzeniem Konta Użytkownika. Rejestrację można przeprowadzić tylko osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 18 lat, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
 • Formularz rejestracyjny - formularz umożliwiający zarejestrowanie Konta lub przesłanie do Serwisu Profilu, Materiałów, Ogłoszeń, Prywatnych Wiadomości. Formularz wypełnia Użytkownik lub Gość, który zamierza korzystać z Usług oferowanych przez Serwis.
 • Konto - miejsce w Serwisie za pośrednictwem, którego Użytkownik wprowadza Materiały, Profile, Ogłoszenia i zarządza nimi, dostępne po podaniu przez niego informacji identyfikujących (login, hasło).
 • Profil - zbiór informacji o Użytkowniku podanych przez niego dobrowolnie i samodzielnie przy pomocy Formularza rejestracyjnego, które następnie są zamieszczane na ogólnodostępnych stronach Serwisu.
 • Baza Profili (Baza Kont) - zbiór wszystkich Danych, informacji i innych treści zawartych w Profilach oraz Kontach przekazanych dobrowolnie przez Użytkownika do Serwisu, które za jego zgodą są gromadzone i przetwarzane przez Administratora w systemie informatycznym na potrzeby świadczenia Usług Serwisu.
 • Ogłoszenie - zamieszczona w Serwisie przez Użytkownika na skończony okres czasu, przy pomocy Formularza rejestracyjnego oferta w jednym z działów: AutoGiełda, GiełdaNieruchomości, GiełdaPracy, Ogłoszenia drobne, opublikowane na stronach Serwisu.
 • Materiały (Dane) - wszelkie zdjęcia, pliki video, wizualizacje, plany, ilustracje, grafiki, teksty, komentarze, ogłoszenia, informacje o Użytkowniku (w tym Wizerunek) oraz inne informacje zamieszczone w Serwisie przez Użytkownika za pomocą Formularza rejestracyjnego.
 • Wizerunek - rozpoznawalna i aktualna podobizna (zdjęcie) Użytkownika.
 • Login - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie, która została przez niego wybrana na etapie Rejestracji Konta. Login podobnie jak Hasło nie powinny być nikomu ujawniane. Loginem może być również adres e-mail podany przez Użytkownika w procesie Rejestracji Konta.
 • Nick - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie, która została przez niego wybrana na etapie Rejestracji Profilu. Nick może być taki sam jak Login, jednak ze względów bezpieczeństwa zaleca się, aby w każdym Profilu Użytkownik zamieszczał różne Nick'i różniące się od Loginu.
 • Prywatna Wiadomość - wiadomości wysyłane pomiędzy Użytkownikami za pośrednictwem Formularza rejestracyjnego.
 • Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną oferowane na stronach Serwisu w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług elektronicznych, tj.:
  • usługi informacyjne - udostępnianie wszelkich Danych informacyjnych,
  • usługi komunikacji internetowej,
  • udostępnianie stron Serwisu dla prowadzenia i publikacji własnych Danych przez Użytkownika,
  • usługi wyszukiwania.

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Celem Serwisu jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego przy pomocy Internetu. Zadaniem Serwisu jest pomoc przy upowszechnianiu informacji publicznej, rozwoju dziennikarstwa obywatelskiego oraz komunikacji między Użytkownikami za pomocą stworzonych do tych celów narzędzi. W chwili obecnej Serwis udostępnia Użytkownikom możliwość nieodpłatnego, czasowego zamieszczania przez nich Ogłoszeń w działach: Ogłoszenia drobne, Auto Giełda, Giełda Nieruchomości, Giełda Pracy oraz bezterminowego dodawania Profili w działach: Randki, Obywatel, ByłemTu. Bezterminowo można również zamieszczać Dane w Katalogu firm oraz w działach: Wiadomości, Blogi, Mikroblog, Petycje, Interwencje, Pytania do..., Pytania i Odpowiedzi, Ankiety, Sondy, Rankingi, Pojedynki, Ciekawe miejsca, Ciekawe linki, Kalendarz imprez.
 • Do korzystania z zasobów Serwisu niezbędny jest dostęp do Internetu oraz przeglądarka internetowa natomiast do założenia Konta konieczne jest dodatkowo posiadanie aktywnej skrzynki e-mail.
 • Uczestnictwo w Serwisie jest bezpłatne i dobrowolne.
 • Właściciel zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączania Serwisu w celu przeprowadzenia jego konserwacji oraz dodawania lub usunięcia niektórych usług, bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników. Zastrzega sobie również prawo do wyłączenia części jego zasobów lub całkowitego jego zamknięcia bez podania przyczyny. Administrator zastrzega sobie również prawo do usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz wszelkich innych dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem. Z tytułu wskazanych czynności Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia względem Właściciela.
 • Właściciel zastrzega sobie prawo umieszczania w Serwisie treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane w Serwisie oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.
 • Właściciel zastrzega sobie prawo wprowadzenia opłat od dowolnych Usług świadczonych w ramach Serwisu. O fakcie tym Właściciel zobowiązuje się poinformować Użytkowników odpowiednio wcześniej.

1. KONTO

 • Użytkownikiem Serwisu może być tylko osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 18 lat, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która po uważnym przeczytaniu i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu, dokonała zakończonego sukcesem procesu Rejestracji w Serwisie oznaczającego zawarcie Umowy na czas nieokreślony. Wymóg pełnoletniości nie dotyczy korzystania z usług Serwisu, które polega jedynie na przeglądaniu jego treści.
 • Utworzenie Konta w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne i oznacza wyrażenie zgody na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązanie się przez Użytkownika do ich przestrzegania. Brak zgody na przestrzeganie wszystkich warunków Regulaminu lub jej cofnięcie zobowiązuje Użytkownika do usunięcie swojego Konta z Serwisu.
 • Użytkownik zamieszczający Materiały naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich może ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Administrator może, w ramach obowiązującego prawa, przekazać uprawnionym organom, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, pozostające w jego posiadaniu Dane identyfikacyjne Użytkowników naruszających prawo.
 • Wysłanie Formularza rejestracyjnego przez Użytkownika oznacza jego zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie zawartych w nim informacji przez Administratora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. nr 133, poz.883) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami. Udostępnianie Danych jest dobrowolne jednak konieczne do korzystania z Serwisu w pełni. Udostępniający ma prawo do wglądu, zmiany i usunięcia Danych osobowych z Serwisu.
 • Zarówno Goście jak i Użytkownicy wysyłając dobrowolnie na strony Serwisu Dane udzielają Serwisowi bezpłatnej licencji na prezentację wszystkich podanych przez siebie Danych (w tym Wizerunku) na stronach Serwisu.
 • Dobrowolne rozwiązanie zawartej Umowy ze strony Użytkownika następuje poprzez usunięcie przez Użytkownika Konta oraz Profili i wszelkich zgromadzonych przez niego Danych z Serwisu. Użytkownik jest zobowiązany do usunięcia Profili i wszelkich zgromadzonych przez niego Danych przed usunięciem Konta. Po skasowaniu Konta usunięcie przypisanych do Konta Profili i Danych może być niemożliwe. Konto zostaje skasowane po 14 dniach od zaznaczenie Konta do usunięcia.
 • Rozwiązanie Umowy ze strony Administratora Serwisu może nastąpić poprzez skasowanie Konta Użytkownika za:
  • podejmowanie przez Użytkownika działań niezgodnych z prawem, dobrymi obyczajami lub łamanie Netykiety,
  • działania na szkodę Serwisu,
  • łamanie zasad Regulaminu,
  • brak kontaktu przez 14 dni z Administratorem Serwisu po wprowadzeniu przez niego blokady konta za naruszenie zasad Regulaminu.
 • Rozwiązanie umowy ze strony Administratora Serwisu oznacza, że Użytkownik nie może ponownie zakładać Konta w Serwisie.
 • Właściciel nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika, któremu Administrator usunął konto tym samym uniemożliwiając mu dostęp do zgromadzonych przez niego Materiałów.
 • Zablokowanie Konta Użytkownika może nastąpić po zgłoszeniu przez innego Użytkownika lub osobę trzecią za naruszenia ich dóbr osobistych, Regulaminu lub podania przez Użytkownika nieprawdziwych Danych.
 • W przypadku wystąpienia uzasadnionych wątpliwości do posiadania przez Użytkownika praw do przesyłanych przez niego Materiałów Administrator może zażądać od Użytkownika przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te prawa. Jeśli Użytkownik nie skontaktuje się z Administratorem w ciągu 14 dni od zablokowania konta lub odmówi podjęcia działań nakazanych przez Administratora wówczas ten może dokonać rozwiązanie umowy poprzez usunięcie Konta Użytkownika.

2. MATERIAŁY

 • Każdy Użytkownik Serwisu ma prawo wglądu, poprawiania i usuwania dodanych przez siebie Danych, w tym tych, które zamieścił w Koncie oraz Profilach Użytkownika.
 • Serwis ma charakter otwarty. Oznacza to, że wszystkie Materiały zamieszczane w Serwisie przez Użytkownika (oprócz loginu, hasła i adresu e-mail) są zamieszczane na ogólnodostępnych stronach WWW, które mogą być indeksowane przez wyszukiwarki i może zapoznać się z nimi każdy internauta.
 • Serwis umożliwia Użytkownikowi zamieszczanie Materiałów za pomocą dostarczonego przez Serwis oprogramowania pod pewnymi warunkami:
  • Użytkownik udziela Administratorowi bezterminowej i nieodpłatnej licencji na na korzystanie, utrwalanie i zwielokrotnianie ich dowolną techniką, w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna wszystkich Materiałów dostarczonych do Serwisu, nawet po usunięciu Konta przez Użytkownika lub Administratora Serwisu jeśli Użytkownik przed usunięciem Konta tych Materiałów nie usunął. Dotyczy to w szczególności prawa do kopiowania, modyfikacji, publikowania, przekładu, dystrybucji, opracowania oraz wykorzystania w każdy inny sposób, na jakimkolwiek polu eksploatacji przesłanych przez Użytkownika Materiałów.
  • Użytkownik wyraża zgodę na oznaczanie zdjęć logiem Serwisu przez Administratora w zautomatyzowanym procesie systemowym.
  • Materiały przekazywane przez Użytkownika do Serwisu przez Formularz rejestracyjny mogą być moderowane przez Administratora, który może je usunąć lub odmówić zamieszczenia ich w Serwisie, a jednocześnie zablokować Konto Użytkownika, jeżeli będą one zawierały treści niezgodne z polskimi przepisami prawa, zasadami moralności, Netykiety lub treścią Regulaminu. Informacje o takich Materiałach należy zgłaszać Administratorowi za pomocą poczty elektronicznej, na adres portal@livecity.pl.
  • Administrator nie jest zobowiązany do rozpowszechniania przekazanych przez Użytkownika Materiałów. Odmowa ich rozpowszechniania nie wymaga uzasadnienia. Administrator może także usunąć Materiał, który wcześniej już rozpowszechniał.
  • Użytkownik publikując w Serwisie Materiały czyni to na własną odpowiedzialność i oświadcza, że Materiały przez niego zamieszczone nie są prawnie chronionymi dobrami osób trzecich oraz nie naruszają przepisów prawa, a Użytkownik posiada do nich prawa autorskie i jest w pełni uprawniony do zamieszczania ich w Serwisie. Wszelkie poglądy i opinie są prywatnymi opiniami Użytkowników i Gości Serwisu.
  • Użytkownik zobowiązuje się ponieść wszelką odpowiedzialność i zadośćuczynić wszelkim roszczeniom wobec osób trzecich jeśli ich dobra zostaną przez niego naruszone oraz zwrócić Administratorowi na jego pierwsze żądanie, wszelkie poniesione przez Administratora wydatki związane z postępowaniem sądowym, w tym zasądzone odszkodowania.
  • Wszystkie przesyłane przez Użytkownika Materiały muszą być zgodne ze stanem faktycznym i powinny być na bieżąco aktualizowane.
 • Zabrania się publikowania w Serwisie:
  • Materiałów naruszających dobra osób trzecich w tym prawa do ochrony dobrego imienia i prawa do ochrony wizerunku
  • Materiałów zawierających treści niezgodne z obowiązującym prawem i z zasadami współżycia społecznego, propagujących przemoc, obscenicznych, pornograficznych, uznanych powszechnie za naganne moralnie, wzywających do nienawiści etnicznej, rasowej, wyznaniowej.
  • Zdjęć zawierających sygnatury innych serwisów internetowych.

IV. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

1. OGŁOSZENIA

 • Postanowienia odnośnie ogłoszeń dotyczą działów: Ogłoszenia drobne, GiełdaNieruchomości, GiełdaPracy, AutoGiełda. Prezentowane w Serwisie Ogłoszenia nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
 • Ogłoszenia dodane w LiveCity.pl prezentowane są również na stronach Legnica.net.pl
 • Zabrania się zamieszczanie Ogłoszeń dotyczących oferowania i reklamowania towarów na sprzedaż, których wymagana jest koncesja, pożyczek, kredytów, towarów pochodzących z kradzieży, narkotyków, broni oraz innych niebezpiecznych dla zdrowia i życia, zamieszczania informacji o możliwości zarabiania przez klikanie na linki i inne podobne w tym systemy piramidowe.
 • Zabrania się wielokrotnego umieszczanie ogłoszeń dotyczących tych samych towarów i usług.
 • Załączone fotografie powinny przedstawiać tylko elementy objęte ogłoszeniem.
 • Zabrania się zamieszczania zdjęć nie obrazujących przedmiotu ogłoszenia.
 • Zabrania się zamieszczania ogłoszeń w nieodpowiednich kategoriach.
 • Zabrania się zamieszczania ogłoszeń sprzecznych z charakterem Serwisu.

2. RANDKI

 • Dział Randki ma na celu udostępnienie w sieci internet informacji o Użytkownikach Systemu zawartych w Profilu Użytkownika, w celu umożliwienia nawiązywania znajomości pomiędzy Użytkownikami. Zabrania się zamieszczanie w Profilu informacji sugerujących chęć wzbogacenia się w zamian za kontakt (oferty sponsoringu)
 • Zabrania się zamieszczania Wizerunku przedstawiającego osobę inną niż Użytkownik. Zdjęcie powinno przedstawiać aktualny Wizerunek Użytkownika.
 • Zabrania się zamieszczania w Profilu informacji umożliwiających kontakt z Użytkownikiem z pominięciem funkcjonalności Serwisu takich jak: adres e-mail, numer komunikatora, numer telefonu.
 • Zabrania się zamieszczania w Profilu przekazów o charakterze reklamowym.

3. KATALOG FIRM

 • Wpis do katalogu może dokonać każda firma lub podmiot gospodarczy prowadzący działalność na terytorium Polski.
 • Rejestracja w katalogu firm oraz utrzymanie wpisu jest bezpłatne.
 • Każdej firmie przysługuje jeden wpis, w maksymalnie dwóch kategoriach.
 • Administrator serwisu zastrzega prawo do usunięcia dowolnego wpisu, bez podania przyczyny.

4. BYŁEMTU

 • Dział ByłemTu ma na celu udostępnienie w sieci internet informacji o ciekawych miejscach odwiedzanych przez Użytkowników Systemu. W Profilu działu ByłemTu zabrania się zamieszczania Wizerunku przedstawiającego osobę inną niż Użytkownik. Zdjęcie powinno przedstawiać aktualny Wizerunek Użytkownika.

5. OBYWATEL

 • Dział Obywatel ma na celu budowanie społeczeństwa obywatelskiego przy pomocy internetu. Ma pomóc przy upowszechnianiu informacji publicznej i rozwoju dziennikarstwa obywatelskiego. W Profilu Obywatela zabrania się zamieszczania Wizerunku przedstawiającego osobę inną niż Użytkownik. Zdjęcie powinno przedstawiać aktualny wizerunek Użytkownika.
 • Użytkownik zamieszczając Dane w Serwisie oświadcza, że informacje w nich zawarte są zgodne z prawdą. W przypadku złamania tej zasady wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
 • Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do wyłącznej oceny zamieszczanych Materiałów pod względem merytorycznym i odmowy ich zamieszczenia bez podawania przyczyny.

   Blogi, Wiadomości
  • Materiały zamieszczane w działach Blogi oraz Wiadomości muszą posiadać wartość merytoryczną (portal jest dla ludzi, a nie dla wyszukiwarek).
  • Długość wpisu w tych działach nie może być krótsza niż 2 500 znaków, tekst powinien być poprawny stylistycznie i starannie sformatowany, tak żeby był czytelny dla odbiorcy.
  • Treść artykułu w blogach nie może być reklamą firmy, produktu lub usługi.
  • W artykule może być umieszczony maksymalnie jeden link naturalny. Link nie może prowadzić do stron, których zawartość jest niezgodna z polskim prawem lub ich treść jest wątpliwej jakości. Link musi znajdować się w stopce artykułu.
  • Do każdego artykułu musi być dołączone przynajmniej jedno zdjęcie.


   Mikroblog, Pytania i Odpowiedzi, Przegląd Mediów, Forum dyskusyjne
  • Treść wpisów w tych działach nie może być reklamą firmy, produktu lub usługi.
  • Zabrania się zamieszczania linków prowadzących do stron zawierających treści niezgodne z obowiązującym prawem i z zasadami współżycia społecznego, propagujących przemoc, obscenicznych, pornograficznych, uznanych powszechnie za naganne moralnie, wzywających do nienawiści etnicznej, rasowej, wyznaniowej.

V. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 • Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane w Serwisie Dane, o ile nie wie o bezprawnym charakterze tych Danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze Danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych Danych.
 • Właściciel nie gwarantuje, że Serwis będzie działał w sposób ciągły i prawidłowy.
 • Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez internautów.
 • Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia hasła do konta osobom trzecim, niezależnie od przyczyny ujawnienia.
 • Użytkownik ponosi wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Serwisu oraz wszelkich oferowanych przez Serwis Usług.
 • Właściciel nie ma możliwości weryfikacji wiarygodności Użytkowników oraz Materiałów przez nich przesyłanych. Własciciel nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy, niekompletność, rzetelność, prawdziwość lub nieaktualność Danych zamieszczonych w Serwisie oraz za żadne pośrednie lub bezpośrednie szkody spowodowane wykorzystaniem lub brakiem możliwości wykorzystania Materiałów lub Usług.
 • Właściciel nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść stron, do których prowadzą linki zamieszczone Serwisie.
 • Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, które mogą wyniknąć z powodu przerw w funkcjonowaniu Serwisu, awarii oraz innych zdarzeń.
 • Użyte w Serwisie znaki towarowe, loga i nazwy firm są własnością ich prawnych właścicieli i zostały użyte tylko w celach informacyjnych.

VI. REKLAMACJE

 • Wszelkie reklamacje dotyczące działania Serwisu proszę kierować na adres e-mail portal@livecity.pl
 • Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od jej otrzymania przez Administratora, a Użytkownik o jej wyniku zostanie poinformowany na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
 • Reklamacja nie będzie rozpatrywana jeżeli wynikać będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu.

Regulamin wchodzi w życie dn. 19 października 2009 r.